A jednak kolej! Podróżni, pasażerowie, turyści. Przewozy osobowe koleją w ujęciu historycznym i współczesnym

Data: 23 października 2024 r.

Miejce: Centrum Historii Zajezdnia


A jednak kolej!

Wymagane zgody

Przetwarzanie danych osobowych – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” *

Na podstawie art. 7 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych na potrzeby konferencji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


Klauzula RODO – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” *

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji konferencji jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].
  3. Dane osobowe zgłoszone będą przetwarzane w celu organizacji konferencji we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.
  4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c, oraz e Rodo (czyli rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach prowadzonych przez Ośrodek.
  7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w konferencji.

Zgoda na kontakt

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.) na podany adres e-mail na temat warsztatów artystycznych organizowanych przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana w drodze przesłania odpowiedniej informacji na adres: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.