Formularz zgłoszeniowy biernego uczestnika

HISTORIA MÓWIONA POGRANICZA

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ma zaszczyt zaprosić Państwa do biernego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Historia mówiona pogranicza”, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2022 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Partnerem konferencji jest Centrum Archiwistyki Społecznej, a patronat nad wydarzeniem objęło czasopismo naukowe „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.

Zapoznaj się z programem Konferencji:

Program na dzień 7.06.2022

Program na dzień 8.06.2022

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2022 r.

Ilość miejsc jest ograniczona i o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


Wymagane zgody

Przetwarzanie danych osobowych - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Na podstawie art. 7 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" z siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych w związku z moim udziałem w konferencji naukowej "Historia mówiona pogranicza", w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji tego wydarzenia. Ośrodek Pamięć i Przyszłość zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa, a samo przetwarzanie odbywać się będzie z poszanowaniem godności, oraz innych dóbr osobistych.


Klauzula RODO - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji konferencji naukowej "Historia mówiona pogranicza" jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

Dane osobowe zgłoszone będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c, oraz e Rodo (czyli rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach prowadzonych przez Ośrodek.

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w seminarium naukowym.


Zgoda na kontakt

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.) na podany adres e-mail na temat konferencji naukowej: "Historia mówiona pogranicza" organizowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana w drodze przesłania odpowiedniej informacji na adres: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.