Zapraszamy 07.04.2024 r. na warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi organizowane w Centrum Historii Zajezdnia

Wiek uczestników: 7 – 14 lat

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Warsztaty do wyboru:
10:30 – 12:00 „Kolaże polsko-ukraińskie”
12:30 – 14:00 „Malujemy emocje”

Запрошуємо 07.04.2024 р. на творчі майстер-класи організовані Центром історії «Заєздня» для родин з дітьми

Вік учасників: 7–14 років

Вхід вільний, кількість місць обмежена

Пропоновані майстер-класи:
10:30–12:00 «Польсько-українські колажі»
12:30–14:00 «Малюємо емоції»

Join us on 07.04.2024 for a family art workshop organized at the Depot (Zajezdnia) History Centre.

Age of participants: 7-14 years

Free admission, limited number of spots

Available workshops:
10:30-12:00 – “Polish-Ukrainian collages”
12:30-14:00 – “Painting emotions”


Warsztaty artystyczne – wystawa Wielki Głód

Wymagane zgody / Необхідні згоди / Required consents


Przetwarzanie danych osobowych – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” *

Na podstawie art. 7 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych na potrzeby warsztatów artystycznych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Processing of personal data – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” *

Pursuant to Article 7 of GDPR, I hereby declare that I consent to the processing by Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” based in Wrocław, of my personal data given above for the purpose of the artistic workshops. The above consent was given voluntarily in accordance with Article 4 point 11 of GDPR.


Klauzula RODO – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” *

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji warsztatów artystycznych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Dane osobowe zgłoszone będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów artystycznych we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c, oraz e Rodo (czyli rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach prowadzonych przez Ośrodek.
 7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w warsztatach artystycznych.

GDPR Disclaimer – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” *

I declare that I have been informed that:

 1. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław is the controller of the personal data processed as part of the organisation of the artistic workshops.
 2. The Data Protection Officer can be contacted at the following email address: [email protected].
 3. The personal data submitted will be processed for the purpose of organising the artistic workshops  to the extent indicated, based on the consent given.
 4. The legal basis for the processing is Article 6(1)(a), (c), and (e) GDPR (i.e. EP and EU Council Regulation 2016/679)..
 5. The data subject shall have the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.
 6. The data subject has the right to request access, rectification, erasure or restriction of processing at any time. By submitting a request for erasure, the data subject shall be deemed to have opted out of the meetings held by the Centre.
 7. The recipient of the data may be an entity acting on behalf of the data controller, i.e. an IT service provider for maintenance and troubleshooting.
 8. The data subject has the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. It is not obligatory to provide the data contained in the application form, but it is a condition for taking part in the artistic workshops.

Zgoda na kontakt

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.) na podany adres e-mail na temat warsztatów artystycznych organizowanych przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana w drodze przesłania odpowiedniej informacji na adres: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Consent to contact

I consent to the sending of information by electronic means of communication within the meaning of Article 10(1) and (2) of the Act of 18 July 2002 on the provision of services by electronic means (Journal of Laws of 2020, item 344.) to the given e-mail address on workshops organised by the Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław. Consent is voluntary and can be withdrawn at any time by sending the appropriate information to: [email protected]. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.